Tel.: 932 054 733 - Mail jc@jcmari.net

+ 500 Certificats realitzats.

Pressupost

Sol·liciti pressupost sense compromís i contactarem amb vostè el més aviat possible

Què és?

Certificació energètica 

  • És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.
  • Classifica l’edifici o unitat del mateix dins d’una escala de 7 lletres, on la lletra A correspon al més eficient i la lletra G al de menys.
  • Proporcionainformació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar i, alhora, serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica mitjançant recomanacions presents en el certificat emès.
  • El procés de certificacióenergètica condueix a l’expedició d’un certificat i assignació d’una etiqueta d’eficiència energètica subscrita pel tècnic certificador.
  • L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica

certificacio energetica edificis jcmari

En què consisteix?

•  Certificació energètica
•  Certificació energètica + cèdula d’habitabilitat
•  Procés de certificació energètica
•  Visita a l’inmoble. Presa de dades.
– Fotografies interiors i exteriors.
– Mides de l’inmoble incloent volums.
– Recopilació d’informació de l’envolvent exterior.
•  Aixecament de plànol.
– Qualificar els paràmetres decisius pel resultat.
•  Recopilació de dades.
– Administratives i cadastrals de l’inmoble.
•  Càlcul d’eficiència energètica.
– Mitjançant software CE3 o CE3x.
•  Elaboració de l’informe.
– Qualificant l’immoble amb la lletra A-B-C-D-E-F-G
•  Proposta d’alternatives.
– Millora de l’etiqueta energética en una/dos lletres.
•  Registre oficial de l’informe a l’ICAEN.
– L’ICAN emetrà l’etiqueta energética

honoraris certificacio energetica edificis jcmari

Preguntes freqüents

Quins edificis tenen obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica?

Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor. També será necessari en edificis o parts dedificis en els quals una entitat pública ocupi una superficie total superior a 250m2 i que siguin freqüentats habitualment per públic.

Quines obligacions tinc amb el comprador o arrendatari?

En cas de venda de l’inmoble, el venedor haurà d’entregar al comprador un original del certificat. En cas de lllogguer será suficient amb adjuntar una còpia al contracte de lloguer.

Puc oferir o publicitar un habitatge en lloguer o compra sense el certificat energètic?

L’article 12.2 deixa clar que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar qualsevol activitat comercial que es realitzi per a vendre o llogar l’habitatge. El certificat forma part de l’informació básica que el venedor o llogater ha d efacilitar al comprador o arrendatari. El document ha d’estar formalitzat abans de l’operació.

La certificació enerètica per a lloguer o venda de pisos certifica únicament l’habitatge o bé s’ha de certificar tot l’edifici i consequentment ho estarà l’edifici?

La certificació energètica es pot fer de les dues maneres. Exclusivament d’un habitatge dins d’un edifici o bé de tot l’edifici, de manera que tots els habitatges del mateix edifici quedaran certificats amb la mateixa qualificació.

HI haurà inspecció per vetllar pel compliment?

L’Administració autonómica competent en materia de consum realitzarà la inspecció, que vetllarà pel seu compliment, detectarà casos de frau i sancionarà els abusos detectats.

Quina validesa té el certificat?

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa máxima de 10 anys. Passat aquest termini caldrà renovar-lo.

Aquest procés m’obligarà a fer obres al meu edifici?

No, la certificació energètica d’edificis té només carácter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació.