Tel.: 932 054 733 - Mail jc@jcmari.net

ITE, més de 200 ITE's realitzats Tramitem tota la documentació necessària.

Pressupost

Sol·liciti pressupost sense compromís i contactarem amb vostè el més aviat possible

Què és?

ITE – Inspecció Tècnica d’edifici

 • Descripció sistema envoltant
  Façanes, mitgeres, patis i coberta
 • Descripció sistema estructural
  Vertical i horitzontal
 • Descripció sistema d’instal-lacions
  Xarxa de sanejament, instal-lació d’aigua, electricitat, gas o altres fonts energètiques i ascensors.
 • Deficiències detectades i quelificació.

Com es fa?

Inspecció del edifici

 • Mínim 80% d'entitats visitades
 • Visita de matí o tarda. A desitjar pel client.

Redacció de ITE

 • Deficiències observades i qualificació
 • En cas de risc a persones realitzar l'informe d'actuació d'urgència i adpció de mesures de protecció.

Informe d'actuació d'urgència

 • Entrega màxima en 48 hores

Per a què serveix?

En el cas que apareixin deficiències

 • Redacció de documentació tècnica
 • Elaboració de projecte tècnic

Documentació tècnica

 • Memória
 • Plànols amb detalls constructius
 • Estudi de seguretat i salut
 • Amidaments detallant: Qualitats, Tasques i Quantitats
 • Comparatius d'ofertes presentades.

Projecte tècnic

 • Tramitació de llicència (e-llicència)
 • Direcions d'obra
 • Coordinacions de seguretat i salut
 • Control econòmic de l'obra
 • Planificació de l'obra
 • Repassos de final d'obra
 • Control d'actes d'obra
 • Certificat final d'obra visat
 • Presentació i sol·licitud de certificat d'aptitud.